Wat kunt u van ons verwachten

U mag van Us Twadde hus een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat we alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zullen inzetten.

De gesprekken/begeleiding, zorg en adviezen zijn vertrouwelijk.
Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw omgeving in gevaar brengen, dan
wordt dit altijd eerst met u besproken en zal er conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gehandeld worden.

U wordt doorverwezen wanneer daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp beter aansluit op de vraag van u of uw omgeving.

Altijd staat het welzijn van de client voorop.Privacybeleid


Us Twadde hus verwerkt persoonsgegevens die door de deelnemer, of zijn of haar omgeving, zijn verstrekt, om aan de Algemene Voorwaarden te voldoen en deze aanvullend te bevestigen, om inschrijving te verwerken en voor de noodzakelijke communicatie gedurende een wettelijk verplichte periode.

Algemene bepalingen

1. Verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVG (hierna “Verordening” genoemd) is Us Twadde hus;

2. De contactgegevens van de Us Twadde hus zijn: twadde.hus@gmail.com

3. Persoonsgegevens is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De bron van persoonsgegevens

1. Us Twadde hus verwerkt persoonsgegevens die zijn verkregen met toestemming van de deelnemer en verzameld;

2. Us Twadde hus verwerkt enkel de identificatie- en contactgegevens van de deelnemer, die nodig zijn voor de uitvoering van inschrijving cq plaatsing bij Us Twadde hus of wanneer dit nodig is voor een zorgplan of zorgbeschrijving;

3. Us Twadde hus verwerkt persoonsgegevens van de deelnemer voor zorg doeleinden en boekhoudkundige doeleinden en voor de noodzakelijke communicatie tussen de deelnemer voor de duur die wettelijk vereist is. Persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt en met uiterste waakzaamheid behandeld en bewaard worden.

Doel van de gegevensverwerking

Us Twadde hus verwerkt persoonsgegevens van de deelnemer voor de volgende doeleinden:

1. Inschrijving;

2. Plaatsing

3. Om wetten en voorschriften na te leven die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen deelnemer en Us Twadde hus;

4. Persoonsgegevens zijn nodig voor de uitvoering van het contract. Het contract kan niet worden afgesloten zonder de persoonsgegevens.

Duur van de opslag van persoonsgegevens

1. Us Twadde hus slaat persoonsgegevens op voor de periode die nodig is voor de nakoming van rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen Us Twadde hus en deelnemer en voor de duur van 5 jaar na het einde van de contractuele relatie;

2. Us Twadde hus moet alle persoonsgegevens verwijderen na het verstrijken van de periode die nodig is voor de opslag van persoonsgegevens.

Ontvangers en verwerkers van persoonsgegevens

Derde partijen die persoonsgegevens van de deelnemer kunnen inzien zijn onderaannemers van Us Twadde hus. Dit uitsluitend na schriftelijke toestemming van de deelnemer. Diensten van deze onderaannemers zijn onmisbaar voor de succesvolle uitvoering van zorg, begeleiding of uitvoer van activiteiten. 

Rechten van de deelnemer

In overeenstemming met de Verordening heeft de deelnemer recht op:

1. het recht op toegang tot persoonsgegevens;

2. het recht op rectificatie van persoonsgegevens;

3. het recht op wissing van persoonsgegevens;

4. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens;

5. het recht op dataportabiliteit;

6. het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, schriftelijk of via e-mail op: twadde.hus@gmail.com;

7. het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in geval van vermoedelijke schending van de privacy.

Beveiliging van persoonsgegevens

1. Us Twadde hus verklaart alle technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van persoonsgegevens;

2. Us Twadde hus heeft technische voorzorgsmaatregelen getroffen om de opslagruimtes voor gegevens te beveiligen, met name het beveiligen van de toegang tot de computer met een wachtwoord, het gebruik van antivirussoftware en het uitvoeren van regelmatig onderhoud aan de computers.

Slotbepalingen

1. De deelnemer tekent het inschrijfformulier en hiermee bevestigt de deelnemer op de hoogte te zijn van alle voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens en aanvaardt deze volledig;

2. De deelnemer aanvaardt deze regels door het toestemmingsformulier te tekenen bij inschrijving;

3. Us Twadde hus kan deze regels op elk moment bijwerken. De nieuwe, bijgewerkte versie moet op de website worden gepubliceerd.

Deze regels treden in effect op 01-01-2019

Bijgewerkt op 09-02-2021